Estimados pais / nais e alumnos/as, benvidos/as ó blog de 3º e 4º de Primaria.

Aquí encontraredes información e actividades relativas a estes cursos, así mesmo como as imaxes das saídas, festas, actividades... que  se desenvolvan no colexio.

Nesta  primeira entrada poderedes consultar os contidos mínimos  esixibles para 3º de Primaria.

LINGUA CASTELÁ
MATEMÁTICAS
INGLÉS
Lectura fluída de distintos tipos de textos.
Escritura lexible de frases dictadas.
Compresión de textos orais e escritos.
Aplicar correctamente as normas ortográficas dadas.
Utilizar un vocabulario axeitado: sinónimos, antónimos…
Identificar distintos tipos de palabras: nome, adxectivo, verbo, determinante, pronome.
Crear fichas de libros da biblioteca de aula de forma adecuada.

Cálculo: dominio das catro operación básicas (dividir por unha cifra).
Numeración: lectura, escritura, descomposición, comparación e representación.
Ángulos: identificar e representar ángulos rectos, agudos e obtusos.
Polígonos:Triángulos, cuadriláteros, círculo e circunferencia.
Corpos xeométricos.
Resolución de problemas de unha ou dúas operación.
Usar a tecnoloxía da información para aprender e aplicar o aprendido.
Cálculo mental.


Expresar oralmente e por escrito vocabulario e frases dadas.
Utilizar de forma oral a lingua inglesa para comunicarse co profesor e con compañeiros nas actividades habituais da clase.
Producción de expresións cotidianas destinadas a satisfacer as necesidades simples de comunicación.
Utilizar formas de relación social previamente aprendidas, imprescindibles para unha interación adecuada: pedir permiso, axuda…
Identificar e localizar obxectos; describir persoas, obxectos, lugares e accións simples; expresar cantidades; gustos e preferencias en termos sinxelos; dar instruccións elementais.
Coñecer os aspectos culturais dos países de fala inglesa.

CIENCIAS SOCIAIS
CIENCIAS NATURAIS
LINGUA GALEGA
O ciclo da auga.
Os seres vivos.
Coñecer as diferentes Comunidades Autónomas de España.
Galicia:Provincias e principais unidades do relevo.
.
Sistema Solar: A Terra e os seus movementos.
Capas da terra.
Tempo atmosférico.
A prehistoria.
Coñecer o patrimonio natural, histórico e cultural.
Relaciona feitos históricos coa súa época.

Coñece os principais órganos vitais e entende a a importancia no funcionamento do organismo.
Animais e plantas e a súa relación co medio.
Adquirir hábitos de respecto e coidado do medio.
Recoñecer diferentes tipos de máquinas.
Identifica e explica a enerxía que empregan obxectos, aparellos e  máquinas sinxelas de uso habitual na vida cotiá.
Coñece algunhas fontes de enerxía, os seus usos e a a intervención na vida cotiá.
Lectura e comprensión de textos orais e escritos.
Escribir aplicando as normas ortográficas dadas.
Utilización do vocabulario axeitado.
Identificar e aplicar os distintos tipos de palabras: nome, adxectivo, verbo, determinantes, pronomes.
Elaborar distintos tipos de texto.EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN FÍSICA
RELIXIÓN
Rematar os traballos nos prazos marcados.
Orde e limpeza das presentacións
Utilización dos materiais axeitados para elaborar distintos tipos de creacións: musicais e artísticas
Mostra interese pola arte. 
Identifica notas, instrumentos, ritmos, cualidades del sonido e posterior  escritura no pentagrama.
Boa disposición nas actividades prácticas e auditivas na aula

Respecta e acepta as normas nos xogos.
Participa activamente nastarefas realizadas.
Superar as distintas probas físicas ao longo do curso.
Coñecer as regras básicas dos deportes traballados.

Os tempos litúrxicos.
Os  Sacramentos.
Coñecer algúns personaxes e parábolas da Biblia.
Coñecer feitos relevantes na vida de Xesús.


Comentarios